StatPress

Celkem:3642
Počet návštěv dnes: 76
Online:1

Tradice a zvyky ve službách turizmu

Varaždinsk? župa se nach?z? na severoz?padu Chorvatska a jej?m s?dlem je Varaždin, město um?stěn? na prav?m břehu řeky Dravy, od Z?hřebu vzd?len? 80 km.
Je to město dlouh?ch dějin a bohat? tradice. Širš? oblast Varaždinu byla os?dlena již v obdob? paleolitu a v roce 1209 se Varaždin stal svobodn?m kr?lovsk?m městem. V polovině 16. stolet? byl Varaždin kulturn?m, politick?m a obchodn?m centrem a od roku 1559 s?dlem Slavonsk?ho kraje.
?Jako s?dlo šlechty, přepychu a bohatstv?, se Varaždin stal v roce 1756 hlavn?m městem Chorvatska, ale v největš?m pož?ru v dějin?ch města ztratil tento titul s přestěhov?n?m b?na a jeho suity do Z?hřebu. Varaždin,zn?m? jako město baroka, hudby a květin,? je město s v?jimečně bohat?mi dějinami, a dnes v něm žije 50 000 obyvatel a je kulturn?m, společensk?m, vzděl?vac?m a informačn?m centrem t?to č?sti Chorvatska.
? Varaždin je tak? městem bohat? kulturn?, soci?ln? a stavitelsk? tradice s velk?m množstv?m barokn?ch a později st?le v?ce klasicistick?ch staveb.
Se sv?m Star?m hradem, početn?mi pal?ci, budovami, domy, sakr?ln?mi objekty a jedn?m z nejkr?snějš?ch hřbitovů v Evropě je Varaždin impresivn?m městem, kter?mu vtiskly pečeť mnoh? v?žen? osobnosti: v?znamn? chorvatšt? vědci, spisovatel?, lexikografov?, b?sn?ci, mal?ři, sochaři a hudebn?ci.

Comments are closed.