StatPress

Celkem:3463
Počet návštěv dnes: 5
Online:0

Poplatky za lodi a jachty v Chorvatsku-základní podmínky

Každoročně se vyskytuje mnoho dotazů na podmínky pro provozování lodí a jachet na Jadranu. Protože se podmínky pravidelně mění a většinou s nimi i polatky níže uvádíme kompletní podmínky pro provoz lodí a jachet na chorvatském pobřeží. Všechna uvedená pravidla se vztahují na provoz soukromých jachet.
Plavidlem se nesmí v Chorvatsku převážet cestující za poplatek, nebo vykonávat hospodářská činnost. Pro plavidla, která provádějí kabotáž (převoz věcí a cestujících mezi chorvatskými přístavy) bez povolení příslušného ministerstva námořnictví, jsou předem určené pokuty a ochranné opatření k zabavení plavidla.

Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí po moři, je povinen nejkratší cestou vplout do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu k provedení hraniční kontroly, obstarání nálepky a ověření seznamu posádky a cestujících na kapitanátu nebo jeho pobočce.

Velitel plavidla, které je do Chorvatska dovezeno po pevnině nebo je ponecháno pod dohledem v přístavu, či na jiném povoleném místě v Chorvatsku, je povinen před začátkem plavby obstarat nálepku a ověřit seznam osob na kapitanátu nebo jeho pobočce. Nálepku musí mít plavidlo, jehož délka je 3 m nebo větší, jakož i plavidlo délky menší než 3 m, jestli je celková síla jeho pohonného zařízení 5 kW nebo větší. Nálepku nemusí mít plavidla na vesla bez ohledu na svoji délku (např. kajak, sandolina, šlapadlo a pod.). Nálepku nemusí mít plavidlo, dokud se nachází v úschově v přístavu nebo na jiném povoleném místě v Chorvatské republice.

Pomocné čluny stejně jako jet-ski, podléhají stejným předpisům. Plavidlo musí být na viditelném místě označeno nálepkou a platnost nálepky je rok ode dne vydání. Ústřižek nálepky se musí zalepit na seznam osob. Na plavidle, které se plaví v Chorvatské republice, musí být následující originální doklady:

? Nálepka

? ověřený seznam posádky a cestujících

? ověřený seznam osob, které mohou pobývat na plavidle (pro plavidla, na

? kterých se bude měnit posádka během plavby v Chorvatsku, pro plavidla, která přijíždějí po pevnině a pro plavidla, která zůstávají v Chorvatsku přes zimu)

? důkaz, že plavidlo je způsobilé k plavbě

? důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je schopna řídit plavidlo

? důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetím osobám.

? důkaz o vlastnictví nebo zplnomocnění k používání plavidla vydané majitelem.

? námořní informační mapa

Obstaráním nálepky uhrazujete následující poplatky:

? poplatek za bezpečnost plavby

? poplatek za využívání objektů pro bezpečnost plavby (osvětlení majáky)

? poplatek za námořní informační mapu

? správní poplatek

VYPLOUVÁNÍ PLAVIDEL Z CHORVATSKE REPUBLIKY

Velitel plavidla je povinen před vyplutím z Chorvatské republiky:

? podrobit se celní prohlídce v jednom z přístavů otevřených pro mezinárodní dopravu

? ověřit seznam posádky a cestujících v přístavním kapitanátu nebo pobočce

přístavního kapitanátu.

Po vykonání povinnosti je velitel plavidla povinen nejkratší cestou opustit vnitřní

mořské vody a teritoriální moře Chorvatské republiky.

Poplatky (2008-9):

Výše poplatku za bezpečnost plavby při obstarání nálepky závisí na délce plavidla a činí:

Uvedené částky se snižují o 10% za každou po sobě následující nálepku nejvýše však o 50% z výše poplatku. Po uplynutí platnosti nálepky, s cílem uskutečnění nároku na slevu, je nutné ji

obstarat do konce kalendářního roku, ve kterém vypršela lhůta. Následující nálepka se může obstarat předem (v kalendářním roce, kdy jí končí platnost) s tím, že začne platit po skončení platnosti předcházející nálepky (viněty).Poplatek za světelnou signalizaci činí 20 kn/m délky pro zahraniční plavidla

a 40 kn/m délky pro zahraniční jachty. Zaplacený poplatek za světelnou signalizaci platí rovněž na období jednoho roku. Správní poplatek je 40 kn.Poplatek za námořní informační mapu ? dle ceníku Chorvatského hydrografického institutu je 20 kn.

SEZNAM POSÁDKY A CESTUJÍCÍCH

Seznam posádky a cestujících zahrnuje posádku a cestující na plavidle, musí ho mít všechna plavidla, která do Chorvatska připlouvají po moři a potvrzuje ho kapitanát nebo jeho pobočka podpisem a razítkem. Pokud velitel plavidla nemá v úmyslu během pobytu v chorvatském moři a období platnosti nálepky měnit posádku, nemusí se dále přihlašovat na kapitanátu

nebo jeho pobočce.

Plavidla, která nemají možnost delšího pobytu (plavidla bez lůžek), nemusí mít popis posádky a cestujících. Osoba, která řídí plavidlo, může v Chorvatsku vylodit posádku nebo cestující s níž připlula ze zahraničí a nalodit nové členy posádky nebo cestující, ale tehdy je povinen tyto buď vylodit mimo Chorvatskou republiku nebo vyhotovit Seznam osob. Všechny změny Seznamu posádky i cestujících musí být přihlášené na kapitanátu/jeho pobočce a jimi potvrzené.

Plavidla, která přijíždí po souši nebo zůstávají v Chorvatsku v úschově přes zimu a nemají podmínky pro delší pobyt osob na plavidle (plavidla bez lůžek), nemusí mít seznam posádky a cestujících.

Poplatek za plavidla:

Do 3 m délky a síle motoru

přes 5 KW 140 Kn

3 ? 4 m délky 210 Kn

4 ? 5 m délky 280 Kn

5 ? 6 m délky 350 Kn

6 ? 7 m délky 525 Kn

7 ? 8 m délky 630 Kn

8 ? 9 m délky 735 Kn

9 ? 10 m délky 840 Kn

10 ? 11 m délky 945 Kn

11 ? 12 m délky 1050 Kn

Za jachty:

12 ? 15 m délky 1225 Kn

15 ? 20 m délky 1400 Kn

20 ? 30 m délky 1575 Kn

nad 30 m délky 1750 Kn

PLAVBA V CHORVATSKÉ REPUBLICESEZNAM OSOB

Seznam osob musí mít všechna plavidla, která přijíždějí po souši, nebo v Chorvatsku zůstávají přes zimu. Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí mořskou cestou, je povinen obstarat Seznam osob v přístavním kapitanátu/pobočce v případě, že tyto osoby nalodí a vylodí v chorvatských přístavech. Seznam osob lze obstarat zároveň s obstaráváním nálepky (viněty) nebo dodatečně při naloďování nových osob na plavidlo, nejpozději před vyplutím plavidla z přístavu.

Pokud se na Seznam osob nové osoby přidávají sukcesivně, je nutné ho ověřit při každé změně na kapitanátu/pobočce. Celkový počet osob uvedených na seznamu nemůže být větší od dvojnásobné kapacity navýšené o 30% jednotkové kapacity plavidla. Kapacita plavidla se určuje v souladu s doklady plavidla, vydanými od pověřených institucí země původu, a pokud v dokladech plavidla nejsou údaje o kapacitě, bude vypočítána v souladu se směrnicemi pro čluny a jachty a Technickými pravidly pro statutární certifikaci člunů a jachet. Seznam osob se potvrzuje ústřižkem nálepky. Počet výměn osob uvedených na seznamu je neomezený. Do seznamu osob se nezapisují osoby, které pobývají na plavidle během jeho pobytu v přístavu nebo na kotvišti. Do seznamu osob se nezapisují osoby mladší 12 let a nezapočítávají se do maximálního počtu osob. Pro pomocné čluny, které jsou součástí matiční jachty nebo plavidla (tzv. ?tendry?), se nevyhotovuje zvláštní Seznam osob ale kopíruje se Seznam osob matičního plavidla anebo jachty.

1 comment to Poplatky za lodi a jachty v Chorvatsku-základní podmínky

  • Jindrich Majer

    Payment for boat here written is from 2008-2009. Can you write price for 2010, 3 – 4 m, motor less than 5 kW? Thank you very much.